С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

Считаме, че счетоводната политика следва да се съобразява с бизнес практиките, а не обратното.  Перфектната счетоводна отчетност и коректното данъчно облагане водят до верни финансовите резултати, които подпомагат управленските Ви решения.

20-годишният опит на нашите консултанти и задълбочените им познания върху стотиците непрекъснато променяни нормативни актове, регламентиращи счетоводната отчетност, данъчното облагане и трудовите правоотношения определят професионализма и ефективността ни.

Ние Ви представяме реалното настояще, за да можете Вие да градите бъдещата реалност.

.

Счетоводни услуги бизнес консултанти консултации

Фиг.1. Комплексни финансово-счетоводни услуги.

Поверителност и професионализъм.

Комплексната обработката на трудови възнаграждения, включваща начисления, удръжки, обезщетения и осигуровки е предмет на множество сложни изчисления, нормативно регулирани от няколко десетки непрекъснато променяни закони и наредби.  Всестранната обработка на възнагражденията изисква високо образован специалист, чието работно време не може да бъде ефективно оползотворено в компаниите с малоброен персонал – икономически по-изгодно е да ни възложите тази дейност. Поверителността на размера на заплатите е другата причини поради която сме предпочитан партньор на Управителите на малки и средни фирми (до 250 души).

Нашите пейрол услуги включват:

  • лично вземане на документите за персонала от офиса на Клиента;
  • изготвяне на трудови договори, споразумения, служебни бележки, заповеди, декларации, длъжностни характеристики и др.;
  • изчисляване на трудовите възнаграждения, данъци и осигуровки, обезщетения;
  • изплащане на възнаграждения и дължими данъци и осигуровки;
  • документооборот с НОИ, НАП и НСИ;
  • представителство при ревизии и одиторски проверки;
  • изготвяне на всички необходими документи при напускане или пенсиониране на служител /работник;
  • справки и отчети за мениджмънта и счетоводството на Клиента.

Свържете се с нас да Ви направим калкулация колко пари спестявате всеки месец, в който ползвате нашите пейрол услуги.

Ние вярваме, че в ХХI век не е достатъчно да си само счетоводител, регистриращ стопанските и финансовите операции. По-добрият консултант-счетоводител предлага легални решения за намаляване на данъците и увеличаване на печалбата, защитава Клиента от свръх педантични данъчни инспектори, които се хващат за буквата на закона, в ущърб на духа на закона, познава добрите практики за сключване и прекратяване на трудови правоотношения по начин, защитаващ интересите на работодателя.

Ние считаме, че е наше задължение да подпомагаме управленските решения на Клиентите ни, водещи до увеличаване на печалбата.

Комплексното финансово-счетоводно обслужване включва: изготвяне на счетоводна политика, годишни финансови отчети, водене на текущо счетоводство, комуникация с държавната и общинска администрация, оформяне сключването и прекратяването на трудови правоотношения, поддържане на трудови досиета на служителите и работниците, оформяне на документация при пенсиониране, администриране на заплатите (пейрол услуги), управленско счетоводство, финансов анализ, данъчна защита и други. Нашите консултанти съблюдават своевременното отразяване на непрекъснатите промени в нормативната уредба в системата на счетоводната отчетност и трудовата документация на персонала – ефективно Ви спестяват пари и време.

Финансовият анализ на предприятието позволява да се разкрият оперативните дейности, които имат нужда от подобрение, например: влошена събираемост, удължаване на средния кредитен период, спад в рентабилността, увеличаване относителния дял на административните разходи, определяне реалния принос на всеки отдел в крайната добавена стойност, продукти, приближаващи края на своя жизнен цикъл и много други.

Умелото финансово планиране на паричните потоци намалява финансовите разходи и обезпечава изпълнението на корпоративната стратегия…

Имате собствен счетоводен отдел и желаете второ мнение по отношение на провежданата счетоводна политика,  Независимият анализ на нашите консултанти ще Ви предостави мотивирани предложения за внедряване на наложили се в българските компании добри практики, ефективно предпазващи фирмата Ви от потенциални проблеми и спестяващи Ви хиляди левове и редица главоболия.

Счетоводителите Ви са претоварени или нямат задълбочени познания в трудовото законодателство, сейфът Ви е препълнен и нямате място да съхранявате непрекъснато увеличаващата се документация, свързана с трудовите правоотношения с Вашите служители, непрекъснато изтича информация относно текущите заплати . . . Вече имате решение, можете  бързо и лесно да разрешите проблемите като аутсорсвате създаването и съхранението на документи във връзка с трудовите договори. Като допълнение, можете да получавате посредничество при трудови спорове, консултации при избор на по-изгоден вариант за прекратяване на трудови правоотношения. Заимствайте от 20-годишен практически опит – обадете ни се, сега.

Понякога нещата се объркват. Трудовият спор е на път да прерасне, или вече е, в съдебно дело.  Най-доброто управленско решение в такава ситуация е минимизиране на щетите – преки и косвени, материални и нематериални, свързани с разход на време, със загуба на реноме, с уважението и доверието от страна на останалите служители… Вие сте емоционално ангажирани с трудовия спор, което оказва отрицателно влияние върху резултата от преговорите.  Ползвайте 20-годишния ни опит и известните ни добри практики – позвънете ни.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за сектор Стоителство

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …