С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Бизнесмените с опит знаят колко ценна и спестяваща разходи, време, проблеми е професионалната консултантска услуга в областта на правото.  Адвокати с богат практически опит в областите:

 • търговски договори
 • трудово-правни взаимоотношения
 • сделки с имоти и предприятия
 • инкорпориране и дружествени промени
 • дю дилиджънс
 • искове за вреди
 • съдебна защита

Правни услуги и защита на Вашите интереси пред съд и арбитраж на английски, немски, руски, и румънски езици!

Фиг.1. Правни услуги и защита.

Когато стартирате нов бизнес в България, неминуемо ще се сблъскате с множество проблеми, касаещи формата, данъчната и управленската ефективност и възможността за внасяне на промени. Със сигурност ще получите ценни съвети от приятели и колеги, но най-правилното е да потърсите професионална правна помощ предварително още във фазата на бизнес планирането. Можем да Ви бъдем полезни по всички въпроси, свързани с учредяване, ликвидиране, несъстоятелност и внасяне на промени в дружествата (например: прехвърляне на дялове, приемане или напускане на съдружници, промяна на управителните органи, свикване и провеждане на общи събрания на дружествата, тяхното вливане и сливане, разделяне и отделяне, прехвърляне на активи от едно дружество към друго или към акционери и съдружници и други). Ще анализираме и данъчно-финансовите аспекти на съответната сделка, защото правната материя не живее самостоятелен живот, а е пряко свързана с ефектите, които Вашите действия ще породят в данъчната сфера и върху Вашето финансово състояние. Ако имате чуждестранни партньори, можем да Ви подкрепим в преговорите Ви с тях, както и със съответната документация. Нашите адвокати говорят английски, немски, румънски и руски.  За конктакти натисни тук.

Често наши клиенти решават да закупят дружество с история, тъй като това ще им спести време, разходи и административни процедури, а освен това ще им открие и възможности, които не са достъпни за новоучредени дружества. Процедурата по прехвърляне на дяловете или акциите в повечето случаи не е много сложна и е въпрос на добро документиране.

Дружествата с история крият обаче и своите рискове. Така както и недвижимите имоти, които често сменят своите собственици или пък при които става дума за строителни процедури. В този случай щателното проучване на дружеството е почти задължително. Добър показател е желанието на продавача да съдейства с информация и документи. Процедурата може да бъде пълна и подробна (известна още като due diligence report), или кратка, базирана предимно на ключови документи. Изборът на процедура обикновено зависи от цената на дружеството, историята му, вида дейност, която е извършвало, справки от държавни органи (например от НАП) и др.

Извършването на това правно проучване ще Ви осигури информация за:
– всички договорни отношения, за условията и задълженията по тях, включително финансовите
– за трудовите правоотношения, спорове, численост на персонала, внесени осигуровки и дължими плащания към служителите
– задълженията към държавата и общините, размера на дълга, ако има такъв
– притежаваните недвижими имоти, обременяването им с тежести или планираните продажби и сделки с тях
– лицензите и разрешенията, които притежава дружеството, тяхната валидност и обем
– извършваните промени в управлението и собствеността на дружеството, свързани на него лица и отношения
– изрядността на водената документация и спазването на сроковете за подаване на документи, финансови отчети и друга информация за дружеството, както и възможните рискове при неспазване на тези срокове и др.

По отношение на имотите можем да проучим правният статус на имота, предишни собственици, изрядност на предходни прехвърляния на собствеността, валидност и статус на правото на собственост, съсобственост, наличие на тежести върху имота, наличие на задължения за имота, статус на регулацията му в съответната община, наличие на спорове и съдебни дела за този имот и т.н.

Становищата могат да бъдат изготвени от нашите адвокати както на български език, така и на английски, немски, румънски или руски – за Вашите партньори от други държави.

За повече информация оставаме на Ваше разположение – данни за контакт.

При извършване на сделка с имот вероятно първо ще сключите предварителен договор, а дори е възможно преди това – още на етапа на оглед на имота, със съдействието на брокер или самостоятелно с другата страна да подпишете писмо за капариране и да заплатите/получите депозит с оглед бъдещата сделка. Още тук е възможно да се натъкнете на неприятни изненади независимо дали сте от страната на купувача или от тази на продавача. Изборът на имот е свързан с добро проучване и голяма доза късмет, но извършването на сделката с него включва основно правна документална работа. Можем да Ви бъдем полезни като:

 • Проучим правното състояние на имота относно собствеността, обременеността му с тежести, статуса на регулацията му в съответната община, наличие на спорове и съдебни дела за този имот и т.н.;
 • Консултираме Ви при договаряне и подписване на всички документи по сделката;
 • Подкрепяме Ви при запазване на имота по начин, който е изгоден за Вас;
 • Представляваме Ви пред държавни и общински институции за целите на сделката, с оглед урегулиране на имота и/или за неговото реално поделяне при наличие на съсобственост с общината или държавата;
 • Издирваме наследниците на имота и съдействаме за сключването на сделката при съгласие от всички страни;
 • Изготвим проект на всякакви документи във връзка със сделката и много други.

За въпроси или за сключване на конкретна сделка свържете се с нас – данни за контакт.

Всекидневно сключваме договори и установяваме отношения в писмен или устен вид с нашите търговски и бизнес партньори, с нашите работодатели и служители, с дружеството майка или с дъщерните дружества и т.н.  При това всеки един договор има своя динамика, срокове, задължения, предмет и страни със собствени и различни интереси. Съвместяването на тези особености не е лесен процес, а още на етап преговори следва да се държи сметка за правните и данъчно-финансовите аспекти на договора с оглед неговото сключване, изпълнение, промяна и адаптиране към нови ситуации и прекратяване, за да се избегнат редица усложнения, след като договорът е сключен или е в процес на изпълнение. Можем да Ви бъдем полезни за следните видове договори:

 • Договори за наем;
 • Договори за покупко-продажба и доставка на стоки, движими и недвижими имоти, дялове/акции, предприятия и услуги и др.;
 • Договори за строителство;
 • Предварителни договори;
 • Нотариални споразумения;
 • Съдебни и извънсъдебни спогодителни договори;
 • Договори относно интелектуална собственост;
 • Договори за търговска марка;
 • Договори за ноу-хау;
 • Договори за заем;
 • Договори за наем;
 • Договори за съвместни предприятия и съвместна дейност (Joint-Venture);
 • Договори за граждански дружества (ДЗЗД);
 • Трудови договори;
 • Договори за услуги;
 • Договори за факторинг и франчайзинг;
 • Договори за особен залог, за залог и ипотека, договори за поръчителство;
 • Договори за встъпване и заместване в дълг и много други.

Когато преговаряте с чуждестранни партньори или клиенти, нашите адвокати могат успешно да Ви подкрепят и в преговорите, и в създаване на договорите или във всякаква друга документация и комуникация и на английски, немски, руски и румънски език.

Контакти за връзка.

Неизпълнението на договор от страна на Ваш партньор Ви носи вреди, създава Ви редица неудобства: да намерите нов изпълнител, заместващи стоки или да търсите начини да намалите щетите пред Вашите клиенти и партньори.  Имаме богат опит в преговорите за сключване на спогодителни споразумения в подобни случаи, можем да Ви подкрепим при разговорите и исковете към Вашия застраховател или към този на партньора Ви, а също така умеем да защитим интересите Ви пред съд или арбитраж.

Служителите са Вашият най-ценен капитал, който желаете да управлявате ефективно, при взаимно доверие и задоволство. В правен аспект бихме могли да Ви бъдем изключително полезни за всякакви трудово-правни въпроси, свързани както с вътрешните актове на работодателя, така и с оформянето на трудовите правоотношения, включително договори, анекси, трудови досиета, командироване на служители в България, от и към ЕС и трети държави, споразумения с финансови клаузи, кандидатстване за удостоверения А1, представителство пред държавни институции, включително МТСП, ГИТ, НАП. С компетентен и сигурен съвет можем да Ви подкрепим при прекратяване на трудовите правоотношения – тема, която е двустранно трудна и не особено приятна за работодателя и служителя, но която има и своите правни специфики.

При въпроси или настоящ казус, не се колебайте да се свържете с нас – линк контакти.

Понякога методите за решаване на даден проблем в дух на разбирателство не водят до справедлив за Вас резултат и единствената възможна и разумна алтернатива е спорът да бъде отнесен към съответния държавен съд или частен арбитраж. И двата вида производства имат своите специфики, срокове, процедури и възможности и изискват използването на специализирани познания. В хода на гражданското производство не е забранено да защитавате интересите си и сами, но от позицията на професионалния ни опит бихме опитали всячески да Ви разубедим, особено в случаите когато другата страна ползва консултантски услуги на адвокат.

За съвет относно разумността да заведете или да участвате в едно съдебно/арбитражно производство, моля не се колебайте да се свържете с нас – линк контакти.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за физически лица
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Стоителство
Бизнес консултации за Публичния сектор

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …