Бизнес речник на Академия за Лидери
по мениджмънт, лидерство, маркетинг, продажби…

Аксиология определение

Науката за природата на ценностите, тяхното място в реалността и структурата на ценностния свят.  Аксиологията определя ценностите като човешко, културно и соицално значени на явления, вещи и процеси в действителността за отделните субекти или групи от тях.

Асортимент определение

Наборът от всички единици и продуктови серии, които се предлагат за продажба.  Асортиментът се характеризира с дължина, дълбочина, ширина и взаимосвързаност (Ф. Котлер, 1996, Управление на маркетинга).
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимента
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Ширина на асортимент

Атестация определение

Периодичен процес на оценяване на служителите от съответния мениджърпосредством ясни и публични критерии.  Атестацията има за цел да оценени представянето на индивида (а не качествата на личността) по отношение на поставените цели и задачи.  В по общ план атестацията трябва да разкрие потенциала на индивида.  За да е ефективна една атестация е необходимо тя да бъде проведена в разумно кратки срокове след целеполагането или конкретно поведение на индивида и да води до значими промени от произволно естество.

Аутсорсинг

При аутсорсинг контракторът (възложителят) възлага бизнес дейности на субконтрактор (подизпълнител). Аутсорсингът увеличава специализацията и носи изгода и на двете фирми.  Цели на аутсорсинга са намаляване на разходите, повишаване ефективността и ефикасността на контрактора, концентриране усилията на наличния човешки ресурс върху по-малко, но ключови дейности.  Аутсорсингът по същество е разделение на труда. Практиката на аутсорсингът придоби популярност през 80-те години на ХХ век. Пример производител на дамски и детски обувки (контрактор) възлага детското производството на външна фирма (субконтрактор).

Бизнес коуч определение

Виж дефиниция: Коуч

Бизнес коучинг определение

Виж дефиниция: Коучинг

Бизнес лидер определениe

Бизнес лидерът има отговорностите на мениджър, но притежава и уменията да създава предизвикателни цели и да вдъхновява членовете на своя екип за постигането им, т.е. да създава последователи.  Лидерът създава визия, вдъхновява, наставлява, зарежда с енергия и дава възможности за изява и развитие на околните.  Бизнес лидерите се занимават предимно с поведенчески проблеми.  Лидерите възникват и в рамките на неформалната организация, която съществува в рамките на официална структура.  Лидерството е въпрос на избор и умения, не на длъжност.

Бизнес морал определение

Бизнес моралът (бизнес етиката) е съвкупност от етични и морални норми и принципи, отнасящи се до всички аспекти на поведение в света на бизнеса, както на индивида така и на организацията като цяло.

Бизнес стратегия определение

Бизнес стратегията е дългосрочен план (над 2 год.) за постигане на голямата цел (визията) на фирмата, приоритизиране на оперативните цели, надделяване над конкуренцията и постигане на желаното ниво на печалби.  Добрата бизнес стратегия дава ясни отговори на следните 4 въпроса:  (1) На кои пазари участваме (се конкурираме)?  (2) Каква уникална стойност предоставяме на клиентите (по-ниски разходи или диференциация (каква)?  (3) Какви ресурси или компетенции ще използваме?  (4) Как ще поддържаме нашата уникална стойност във времето (над конкуренцията)?

Взаимосвързаност на асортимент

Взаимосвързаността на продуктовия асортимент показва степента на взаимна обвързаност на различните продуктови серии при крайното им потребление, каналите на дистрибуция, производствени и технологични изисквания и други (Ф. Котлер, 1996, Управление на маркетинга).
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Ширина на асортимент

Видове комуникации

В зависимост от средствата, хората преумуществено ползваме невербална, паравербална и вербална комуникация, подредени по дял на предаваните информация и значение.
Виж дефиниция: Паравербална комуникация

Визия определение

Визията се състои от два основни компонента.  Първият определя постоянните качества, ценности и убеждения на организацията, които не се променят с годините.  Този компонент, също така, описва основната цел за следващите поне 70-100 години.  Основната цел е главната причина за съществуването на компанията (например целта на Walt Disney: „Да правим хората щастливи.“).  Вторият компонент е дефиниране на голяма дръзка цел за следващите 10-25 години.  Вероятността за успех на такава голяма дръзка цел трябва да е не повече от 60-80%, но фирмата трябва да вярва, че може да я постигне.  Много важен момент за добрата визия е описването на „жива“ картина, конкретна и завладяваща, на постигнатия резултат.  Тази картина създава образ, който служителите да носят в представите си.  Визията, за разлика от мисията, е насочена изцяло към служителите на организацията.

Гифън, ефект на Гифън

Сър Робърт Гифън (1837-1910) установява в потребителската кошница на бедните наличие на основни стоки, чието търсене се увеличава с повишаване на цените и спада с намаляване на цените.  Необичайният ефект е наречен на негово име и не се отнася за стоки със “снобска” ценност.  Обяснението на самия ефект е твърде обширно и неподходящо за лаконичността на речника.

Делегиране – определение

В бизнес аспект, делегирането е възлагане на задача (цел), извън обичайните за съответния служител, в едно с необходимите правомощия за решаването й.  Приключването на задачата (постигането на целта) слага край на правомощията.  Отговорността не може да се делегира! Тя остава у възложителя и при неизпълнение на задачата правилно е по-висшестоящият ръководител да санкционира възложителя, а не служителя-изпълнител.

Дълбочина на асортимент – определение

Дълбочината на продуктовия асортимент показва колко варианта от всеки продукт са предложени в серията (Филип Котлер, 1996, Управление на маркетинга).
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент

Дължина на асортимент – определение

Дължината на продуктовия асортимент показва общия брой единици в даден асортимент. Можем да говорим и за средна дължина на серията. Тя се получава чрез разделяна на общата дължина на асортимента на броя на сериите (Филип Котлер, 1996, Управление на маркетинга).
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент

Дистрибуция – определение

Дистрибуция – система от дейности за доставяне на продукти и услуги на потребителите, когато и където те искат да ги купят /О.Прайд и У. Ферел, 1994/. Дистрибуцията включва: (1) система за транспортиране; (2) опаковка, устойчива на износване и разкъсване от транспортирането; (3) подбор на места за излагане на продуктите, с цел осигуряване на максимална вероятност да бъдат купени; (4) система за обратно връщане на стоки; (5) система за превенция и контрол, осигуряваща достигането на правилната стока в точното време, място и количество.

Евристика определение

Евристиката е система от техники, базирани на опита, за решаване на проблеми, учене или правене на открития.  Най-разпространената техника е „проба-грешка”.  Евристиката цели да развие три основни способности:

 • подбудителна способност – откриване на проблеми и несъответствия;
 • откривателска способност – как и къде да се търсят възможни решения;
 • способност за практично решение – разрешаване на проблемите, трансформирането им в изпълними планове и програми.

Емоционална интелигентност определение

Емоционалната интелигентност e способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, тези на друг човек или група хора.  Според Дж.Уитмор (2009) тя може да бъде разделена на пет сфери: познаване на собствените емоции (самоосъзнаване), управление на собствените емоции, самомотивиране, разпознаване емоциите на другите и поддържане на взаимоотношения.  Изследване на Голман показва, че емоционалната интелигентност е два пъти (66% към 34%) по-важна за успеха в работата от академичното или техническото познание.

Ефект на Гифън определение

Виж Гифън

Ефективна управленска комуникация – определение

Ефективната управленска комуникация има следните характеристики:  (1) осигурява разбиране и приемане от служителя на предаваното му съобщение;  (2) позволява изразяване на емоциите на изпълнителя и ги взема под внимание;  (3) изградено е доверието „ръководител-подчинен“.
Виж дефиниция: Комуникация

Ефективност определение

Ефективността (effectiveness), в бизнес аспект, е правенето и постигането на „правилните“ неща, т.е. поставяне на правилните задачи за постигане на общата цел (ефекта).  Питър Дракър (1909-2005) твърди, че ефективността е много важно умение, което „може и трябва да бъде научено“.

Ефективност КПД определение

Ефективността КПД (efficiency) е правенето на нещата по най-икономичен начин, с минимум ресурси.

Ефикасност определение

Ефикасността е постигането на целта, способността да достигнем желаното количество ефект или успех.  За разлика от ефективността КПД, ефикасността не се интересува от количеството използвани ресурси за постигане на целта, а само от постигането й.

Закон за елита

виж Правило на Парето

Закон на Парето

виж Правило на Парето

Застраховка “отговорност на спедитора” – определение

Предназначена е за спедитори, които извършват своята дейност в съответствие с “Общите спедиторски условия” и “Общите складови условия” на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика.  При съблюдаване изискванията на клаузите по застрахователния договор могат да бъдат възстановени на клиента: (1) финансови загуби, вследствие грешки и пропуски на спедитора; (2) щети от липси и повреди на стоката.

Иновация определение

Иновацията е нов начин за правене на нещо.  Целта на иновациите е положителната промяна, която да направи някого или нещо по-добро. Иновацията може да се отнася както за малки подобрения и изменения, така и за радикални и революционни промени в мисленето, продуктите, процесите или организациите.  В икономиката иновациите следва да увеличат полезната стойност.   Иновациите, водещи до повишаване на производителността са основен източник за увеличаване на богатството в икономиката.

Интегритет определение

(1) Интегритетът е съответствие между стремежите на душата, мислите, думите и делата. (2) Интегритетът е наличен когато човек е изградена цялостна личност и се ръководи от едни и същи принципи във всички ситуации (житейски и професионални).

Кадрова политика определение

Система от постоянни мероприятия по привличане, подбор, разпределение и максимално оползотворяване труда на наетите.

Качество определение

Удовлетворяване и надхвърляне очакванията на клиента на цена, която е склонен да плати, за да притежава продукта или услугата.
Желано качество (жк) – удовлетворяващо потребителя.
Нормативно качество (нк) – изисквано от стандарта на съответната държава, в която се продава продукта или услугата.
Реално качество (рк) – постигнато от производител.
Обикновено:  жк > нк > рк

Комуникация определение

Комуникацията е процес на обмен на информация и значение.  Могат да бъдат обособени седем етапа в процеса: (1) мислене, (2) казване, (3) чуване, (4) разбиране, (5) приемане, (6) запомняне и (7) използване на информацията.
Виж дефиниция: Видове комуникации
Виж дефиниция: Ефективна управленска комуникация

Контрол определение

в мениджмънта:  Контролът е важна управленска функция и гарантира, че работата се върши съгласно цялостния план.  Целта на контрола е да предотврати отклонения, закъснения, излишни разходи на труд, време, пари и други ресурси.  Умелият контрол днес разкрива бъдещи проблеми и позволява своевременното намиране на подходящи корективни решения и действия.  Контролът следва да е преимуществено фокусиран върху резултатите наместо върху начините за постигането им, които е препоръчително да са съобразно индивидуланите характеристики на служителите и/или работниците.  Прекомерният контрол задушава инованивността на ниво фирма, а слабият – има за последствия ниска производителност на труда и понижени печалби.

при юридическите лица:  Контролът представлява: (1) налагане на решения, пряко или косвено, във връзка с дейността на юридически лица, включително избора на ръководни органи; (2) притежаване обикновено на повече от 50 % от броя на акциите с право на глас в друго юридическо лице, пряко или чрез свързани лица и предприятия.

Коуч определение

Коуч в бизнес аспект е синоним на наставник, тренер.  Основната задача на каоуча е да подпомогне развитието на определени знания и умения у обучаемите, за да могат последните да постигнат конкретна цел (задачи). Често коучът изпълнява ролята на „огледало“ за обучавания.  Обикновено коучът е мениджърът и инициативата за стартиране на коучинг за подчинените му е негова (за разлика от менторството, където инициативата е на обучавания).  Произлиза от coach (треньор).

Коучинг определение

Бизнес коучингът е дейност, при която мениджърите насочват, инструктират и тренират подчинените си за развиване на предварително определени умения и знания, които да им помогнат да постигнат конкретни организационни цели.

Лидер определение

Лидерът е човек с ясна цел и последователи (проф. Питър Дракър 1909-2005) .
Лидер произхожда от английския глагол lead (1. водя, показвам път, предвождам;  2. карам, насочвам, превеждам през;  3. убеждавам, предизвиквам, причинявам).  Понятието е възникнало като определение за водачите на политически групи и партии.

Лидерство определение

Лидерството обединява всички мениджърски кадри в дадена компания (не само лидерите).  Добрите бизнес лидери не просто изграждат личния си авторитет и надеждност.  Те изграждат и лидерските способности в организацията или капацитета й да утвърждава бъдещи лидери.  Отделните лидери са важни членове на организацията, но изграждането на лидерство е дори още по-важно, за да се създаде следващото поколение лидери, които могат да постигат резултати.  Лидерството е налице, когато компанията е създала повече от един двама индивидуални лидери. Лидерството има по-голямо значение, защото не е обвързано с конкретна личност, а с процеса на изграждане на лидери (Д. Улрих, Н. Смолуд, 2007).

Кенет Бланчард (2009) дефинира лидерството като способността да въздействаме на другите като разкриваме техния потенциал да влияят върху по-доброто.

Лидерството няма посока.  Способният лидер може да поведе последователите както към зло (Хитлер, Сталин), така и към добро (Махатма Ганди, Нелсън Мандела).

Лийн (Lean) практики – определение

Лийн практиките са система от методи и техники за непрекъснато повишаване стойността на продукта и намаляване на разходите в седемте направления: наличности и инвентар, транспорт, движение, производствените процеси, време за изчакване, свръхпродукция,  дефектни продукти.

Логистика – определение

Логистиката включва управление на материали, енергия и хора. Фокусът на логистиката е оптимизирането на процесите по доставка на суровини или стоки в точното време и място при зададени количество и качество.  Логистиката обхваща три взаимосвързани области: снабдяване, производство, дистрибуция. Крайната цел на логистиката е да осигури навременното експедиране на стоки и услуги към преките клиенти на фирмата. Логистиката има по-голям обхват дейности от снабдяването, складирането и управлението на наличностите, взети заедно, но по-малък от управлението на веригата за доставки (supply chain management).

Маркетинг

Маркетингът на XXI век е бизнес функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите, за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и всички свързани с нея страни.  Маркетингът цели: (1) да идентифицира клиентите, (2) да задоволи техните очаквания и (3) да създаде лоялност у клиентите спрямо продуктите и услугите на фирмата.

Маркетинг Микс определение

Н. Бордън пръв въвежда термина „маркетинг микс“ през 1960 г. за определяне съвкупността от действия, които фирмата извършва, за да подтикне клиентите към покупка на нейните продукти и услуги. Дж. Макартни (1960 г.) определя четирите елемента на маркетинг микса (4Р): Price (ценова политика), Product (продуктова политика), Promotion (промоционална политика) и Place (дистрибуционна политика). На цената на известно припокриване между елементите, някои автори добавят към елементите на маркетинг микса 6 допълнителни: Positioning (позициониране), Packaging (опаковка), People (хора), Partnership (партньорство), Physical Environment (физическа среда) и Process (процес).

Мащаб на управляемост

Изразява броя на пряко подчинените на един ръководител.  Всеки допълнителен подчинен води до увеличаване броя на възможните взаимовръзки (преки, еднолични, преки групови, пресечни).  По формулата на В.Грейкунас – k(2k-1+k-1) можем да изчислим, че при 6 подчинени връзките са 222, а при 8 – 1080 теоретически възможни връзки. Необхдимо е да отчетем, че формулата не отчита качеството на връзките.

Междуличностни умения (soft skills) определение

Междуличностните умения са социологически термин, отнасящ се до емоционалната интелигентност на човека.  Междуличностните умения са лични качества, подобряващи индивидуалните взаимодействия, ефективността на работата и перспективите за кариера.  За разлика от „твърдите“ умения, които са набор от умения за извършване на определен тип задача или дейност, междуличностните умения се отнасят до способността на човек да взаимодейства ефективно с колеги и клиенти и са широко приложими на и извън работното място.  Междуличностните умения (soft skills) са поведенчески компетенции като: умения за общуване, разрешаване на конфликти, преговори, лична ефективност, евристично решаване на проблеми, стратегическо мислене, изграждане на екип, умения за въздействие, продажбени умения и др.

Мениджмънт определение

(1) Мениджмънтът е маркетинг и иновации (П. Дракър, 1909-2005).  (2) Мениджмънтът е организирането и координирането на дейностите на предприятието за постигане на поставените цели.  (3) Мениджмънтът представлява създаване на политика, организиране, планиране, контолиране и насочване на ресурсите на организацията с цел постигане целите на тази политика.

Мениджър определение

Мениджърът е човек със законна власт в официалната организационна структура, комуто е възложено да (1) планира, (2) организира, (3) разпорежда, (4) измерва и (5) контролира работата на група хора за постигането на предварително зададена цел (Анри Файол, 1841-1925).  В началато на ХХI век проф. Ричард Дафт (1964-) определя следните пет основни функции на мениджъра: (1) планира, (2) организира, (3) ръководи (leading), (4) контролира и (5) прогнозира.

Мениджър произлиза от manage (ръководя, управлявам), коренът на думата е man (човек).  Мениджърите се занимават предимно с неповеденчески проблеми.  Семантичното значение на „мениджър” е „ръководещ хора”.

Ментор определение

Ментор е името на приятеля на Одисей, комуто е възложено да се грижи за сина и дома на Одисей по време на Троянската война в произведенията на Омир – „Одисея“ и „Илиада“.  Ментор успява 20 години да пречи на настойчивите ухажори на съпругата на Одисей и да възпита Телемах, сина на Одисей, в уважаван древногръцки герой.  В наши дни ментор се употребява като нарицателно за наставник.  Менторът има за цел да разкрие и разгърне потенциала на своето протеже.  Менторът действа като доверен водач, който дава препоръки и напътстия, когато бъде попитан, т.е. инициативата е на протежето (за разлика от коучинга, където инициативата е на наставника).

Менторинг / менторство определение

Менторството е процес на насочване, напътстване инструктиране, съветване на индивиди за развиване на определени умения и познания, които да подпомогнат кариерното и личностното израстване на обучаемите (протежета). Инициативата за менторинг идва от страна на протежето.  Инициаторът и целта са двете основни разлики между коучинга и менторството.

Мисия определение

Мисията трябва да бъде вдъхновяващо послание отговарящо на въпроса: „Как възнамеряваме да спечелим в този бизнес?“ (Джак Уелч, президент на Дженерал Електрик 1981-2001г).  За разлика от визията, мисията е насочена в по-голяма степен към външната среда (клиенти, доставчици), отколкото към вътрешната (служители).  Според нас, напълно погрешно, мнозина автори считат, че мисията описва бизнеса в който сме, самата организация, нейните клиенти или целта, поради която съществува компанията (последното е задача на визията).   Като резултат, повечето мисии са кухи послания, известни само на създателите си и не изпълняват основното си предназначение да вдъхновяват и насочват.

Пример за добра мисия: Водещата визия на Есте Лаудер е “Доставяме най-доброто до всеки, когото докоснем.”  Под “най-доброто”, ние имаме предвид най-добрите продукти, най-добрите хора и най-добрите идеи. Тези три основни стълба са отличителни черти на нашата компания от самото и създаването през 1946 година от г-жа Лаудер.  Те са основата, върху която продължаваме да градим нашия успех днес.

Мотивация определение

Мотивацията е съвкупност от външни и вътрешни за индивида сили и въздействия, които предизвикват определено негово поведение и определят интензивността, формата, времетраенето и насоката на това поведение.  Накратко, мотивацията е да се извърши нещо с желание.  Мотивацията е временно и динамично състояние, което не бива да се бърка с личността и емоциите.

Настояща стойност на бъдещи парични потоци – определение и формула

Настоящата стойност е сконтираната (намалената) величина на финансова сума, възникваща в даден бъдещ период. Някои автори я наричат действителна или осъвременена стойност. Например, ако сконтовият лихвен процент е 10 % годишно, то действителната днешна стойност на 1100 лева, получена точно след една година, ще бъде равна на 1000 лева.  Формулата за изчисляване на настоящата стойност (HC) e:

НС = Х1/(1+r) + X2/(1+r)2 + X3/(1+r)3 + …  Xn/(1+r)n, където:

 • Xn  е финансовият поток през годината n;
 • r е сконтовият (лихвеният) процент.

Г. Банък, Р. Бакстър, Е. Дейвис, 1992, Световен речник по икономикс, том II, стр. 96

Онлайн продажби

Процес на взаимодействие (общуване) с потенциални клиенти в интернет среда, имащ за цел да им продаде продукти или услуги; най-популярен инструмент – електронните магазини.

Офшорна зона определение

Офшорната зона е финансов център или държава, която предлага данъчни облекчения за регистриране на предприятия.  Класически  офшорни зони са Бахамските острови, Сейшелските оствори и Вануату.  С по-малко облекчения се ползват създавани от чужденци предприятия в САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Португалия, Австрия, Нидерландия и други.

Офшорна компания определение

Хронологически първото значение на офшорна компания е: предприятие, регистрирано извън юрисдикцията на територията, в която се осъществяват основните му икономически дейности.  В този по-общ смисъл, като синоним се използва понятието “нерезидентна” компания: например българска компания може да се разглежда като офшорна по отношение на нейните независими чуждестранни търговски представители на територията на Украйна.  Впоследствие в по-тесен смисъл с термина офшорна компания започват да се именоват компании, регистрирани в т.нар. офшорни финансови центрове или офшорни зони, които предлагат благоприятни условия като ниски или дори нулеви местни данъци и бърз режим на регистрация.

Най-често целта за регистриране на офшорна компания е легално понижаване на дължимите данъци.  Чрез правилно структурирана офшорна компания могат да се постигнат следните предимства: защита на собственост, анонимност, конфиденциалност, оптимизация на разходи, облекчени изисквания на отчетност и ниско ниво на бюрокрация.

Създаването на собствена офшорна компания е легално действие за гражданите на почти всички държави на планетата, включително и за тези с българско гражданство.

Паравербална комуникация определение

Паравербалната комуникация най-общо се отнася до интонацията и нейните компоненти: мелодика, височина, сила, диапазон, тембър, темпоритъм на произнасяне, паузи, ударения и други.

Правило на Парето

В края на 19 в. Вилфредо Парето формулира “Правилото 80-20”, наричано още “Закон за елита” или “Закон на Парето”:  Във всяко общество, 20% от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите.  На другия край на кривата, 20% от хората създават 80% от проблемите и загубите.  В икономиката се прилага следната интерпретация: във всяко едно начинание, 20% от вкараните ресурси допринасят за 80% от изходния резултат.

Превозвач определение

Превозвачът е юридическо лице, което по занятие се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.  Задълженията на страните по договора за превоз са уредени в чл.367 – 379 от Търговския закон на РБългария.

Предназначение определение

Предназначението отговаря на въпроса: Защо съществува фирмата? То спомага за мотивирането на служителите и изграждането на фирмена култура, в която всеки се стреми към максимални резултати. Примери:

 • Да дадем неограничени възможности на жените. (Mary Kay)
 • Да запазим и подобрим човешкия живот. (Merck)

Предприемач определение

Предприемачът е човек, който за своя сметка и риск подема нова бизнес инициатива с цел печалба.  За да е успешен предприемачът трябва да открие незадоволено пазарно търсене (ниша) и да разработи и продаде продукти или услуги (или да наеме правилните хора, които да свършат тази работа), които да задоволят това търсене.

Пока-йоке (poka-yoke) определение

Процедура или устройство за проверка за наличие на грешки или пропуски с цел предотвратяване на дефект в произвеждания продукт/услуга или в процеса на вземане на поръчка.

Равнище на безработица

Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население на страната (не от цялото).  Международната организация на труда счита за безработни всички, които (1) са без работа,  (2) желаят работа и активно са търсили такава през последните четири седмици  и (3) са на разположение да започнат работа през следващите две седмици.  А работоспособното население е съвкупността от броя на безработните и работещите (от изчисленията са изключени хората в трудоспособна възраст, които са се отказали да търсят или не желаят да работят – б.а.). Повече информация: http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_UR_EN.pdf 

Свързани лица – определение

Свързани лица по смисъла на Търговския закон на Република България са:

 • съдружниците;
 • работодател и работник;
 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото;
 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
 • дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

Синергия определение

(1) Синергия имаме, когато цялото е по-голямо от сбора на своите части. (2) Синергията е взаимоизгоден съюз или съвместимост на различни участници или елементи на даден бизнес (Уебстърски речник).

Спедитор определение

Спедиторът е юридическо лице, което по занятие се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на доверителя договор за превоз, съхранение, манипулиране и документарно оформяне на товари, личен багаж и др. Правната фигура на спедитора е уредена в чл.361 – 366 от Търговския закон на РБългария. Спедиторът може сам да извърши изцяло или отчасти превоза. В този случай той има правата и задълженията и на превозвача.

Стока на Веблен

Стока на Веблен – вид луксозна стока, за която търсенето се увеличава с нарастването на цената. Купувачите се водят от мотива да демонстрират статус или да притежават стока, която малцина други могат, но не и от потребителската стойност на стоката за тях самите.

Стока на Гифън

Стока на Гифън се нарича стока, чието търсене се увеличава с повишаване на нейната цена и същевременно притежава следните 3 характеристики:

 • да бъде малоценна (изследванията са за хранителни стоки)
 • да отсъстват близки заместващи стоки (пшеничерн и ръжен хляб) и
 • да коства значителен процент от дохода на купувача, но не толкова голям, че той да не може да си позволи потребление на обичайните свързани стоки (например хляб и месо).

Стратегическо управление определение

Стратегическото управление е процес, ръководен от висшия мениджмънт, определящ фундаменталните цели и задачи на организацията и осигуряващ набор от решения, които позволяват постигането на тези цели и задачи в дългосрочен план, при осигуряване на гъвкавост в краткосрочен план (Cole, 1994)1.  Стратегическото управление има за цел да отговори на шест въпроса:

 1. Каква е същността на нашия бизнес?
 2. Къде сме в момента?
 3. Къде искаме да стигнем?
 4. Струва ли си?
 5. Как възнамеряваме да стигнем там?
 6. Кой е най-добрият път?

1 Cole, G.A. (1994), Strategic Management, Theory and Practice, New York, NY: DP Publication Ltd.

Тясно място определение

Тясно място е всеки ресурс, чийто капацитет е равен или по-малък от неговото търсене (дефиниция на Е. Голдрат, 1984).

Управление на маркетинга определение

Процес на планиране и реализиране на концепцията за четирите елемента на маркетинговия микс: продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на продукт или услуга, създадена за взаимноизгодна размяна с целевите групи и удовлетворяваща целите и на клиента и на производителя (Филип Котлер, 1996, Управление на маркетинга).  По-късно традиционната маркетингова концепция е доразвита и в наши дни се приема, че горепосочените четири елемента са по-подходящи за произведствената сфера, а за маркетинг в сферата на услугите са добавени допълнителни три елемента: екипи, процеси и физически доказателства за услугите.

Управление на веригата за доставки /Supply Chain Management/ определение

Управлението на веригата на доставки включва комплекс от дейности, които планират, контролират и осигуряват движението на непрекъснат поток от продукти (от суровините,  през производството и дистрибуцията до крайните клиенти) по възможно най-ефективния начин, при минимум разходи и максимум организираност на процесите.

Фирмена култура – определение

Фирмената култура е “начинът, по който вършим нещата тук” (Дийл и Кенеди, 1982). Фирмената култура още е съвкупността от устойчиви във времето писани и неписани правила и принципи, които направляват действията на организацията.

Харизма определение

Харизмата се отнася до човешка черта, описвана като личен чар и магнетизъм (привлекателност), в комбинация с вродени и силно усъвършенствани възможности за междуличностна комуникация и убеждаване.  Харизматичният човек използва цялото си същество, а не само красноречие или логика, да въздейства на околните чрез личен, пряк контакт и ефективно да комуникира аргумент или понятие.  Думата харизма произлиза от гръцки -„kharisma“, означава „подарък“, „предпочитан от/ на  Бог или божественото“.

Хедонистични продукти / услуги

Продукти и услуги, свързани с доставяне на удоволствие и наслада за сметка на физическото и/или психичното здраве.

Ширина на асортимент определение

Ширината на продуктовия асортимент показва колко различни продуктови серии притежава компанията (Филип Котлер, 1996, Управление на маркетинга).
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимента
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент

С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД!