С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

Оперативното управление е непрекъснат процес, обхващащ решенията, дейностите, отговорностите и сроковете, свързани с производството и продажбата на продукти и/или услуги.

Оперативният план (бизнес планът) е основният документ на оперативното управление. За професионалния мениджър той е незаменим управленски инструмент, карта, която му позволява да взема правилните решения в турбулентната бизнес среда.

Бизнес планът осигурява отговорите на въпроси като:

 • Защо следвам тази посока на развитие на компанията?
 • Коя е измеримата цел? Как ще разбера, че се приближавам към нея?
 • Коя е целевата група клиенти (“профил на идеалния клиент”)?
 • Какви и колко  ресурси са потребни за осъществяване на бизнес плана?
 • Кога ще се възвърне инвестицията, при каква печалба?
Бизнес консултации оперативен мениджмънт консултации

Фиг.1. Ефективно управление.

Консултантски услуги на Академия за Лидери ООД в областта на оперативния мениджмънт:

Бизнес процесите определят: (1) начина на изпълнение, (2) последователността на дейностите, (3) кои са изпълнителите и (4) контролиращите.  Бизнес процесите са толкова важни за бизнеса, че на практика определят доколко успешна ще бъде Вашата компания.  Когато сте неделима част от процесите критичното Ви мислене и прозорливост се насочват към други сфери на бизнеса.  Независимият анализ на нашите бизнес консултанти ще разкрие неподозирани от Вас тесни места, чието отстраняване ще повиши Вашите производителност и бизнес ефективност.  В любимите ни примери, 2-дневна интервенция на наш бизнес консултант доведе до намаляване на разходите на малък клиент с 71 000 лв. в рамките на една календарна година, а след двугодишно внедряване на наша стратегия по кардинална промяна на дистрибуционната политика, спестяванията на голям клиент надхвърлиха 830 000 лв. Бизнес процесите са критично важни за успеха.

Разработването на бизнес план за действащи предприятия най-често е следствие от промени в корпоративната стратегия, които налагат съществена реорганизация във всички или част от следните отдели: „Продажби“, „Маркетинг“, „Складови операции“, „Логистика“, „Управление на доставките“ и други.  Бизнес планът дефинира:

 • правилните дейности и необходимите ресурси за постигане на конкретната цел;
 • логическия порядък на действията за максимален ефект;
 • контролните точки за измерване на напредъка;
 • отговорниците и сроковете за изпълнение;
 • намалява оперативните разходи чрез премахване на излишните дейности;
 • води до повишаване на мотивацията на служителите.

Където е желано предлагаме и внедряване на бизнес плана в съответния отдел или компания.

Зад всеки успешен бизнес в ХХI век стои софтуер, който умножава ефекта от труда на служителите, автоматизира процесите и повишава производителността и печалбите. Възможните решения при избора на софтуер са много, подходящите за Вашия бизнес – единици. Сред критериите за подбор са: степен на автоматизиране на работните процеси; възможности за надграждане; надеждност на софтуера; сложност; време за внедряване, за обучение на персонала; бизнес планове на фирмата, създател на софтуера; цена и срок на възвращаемост на инвестицията и други. Нашите бизнес консултанти ще анализират в детайли и препоръчат по-доброто за Вас решение, ще съдействат в процеса на преговори с доставчика на софтуерното решение за постигане на по-изгодни за Вас условия. А в случаите, когато разполагаме със специалист в избрания от Вас софтуер ще предложим внедряване и обучение на персонала.

Бизнес средата се променя. Ситуацията днес е различна прямо тази отпреди 5 години.  Промяната в организацията на фирмата е неизбежна. Съпротивата срещу тази промяна също.  Две от всеки три значими промени в САЩ са неуспешни или частично успешни по причини като:

 • недостатъчно или отсъстващо комуникиране на необходимостта от промяна към всички нива на организацията;
 • закъсняло въвличане на висш мениджър в процеса на промяната;
 • липса на обучения, подготвящи хората за справяне с новата променена ситуация;
 • екипите по планиране и внедряване на промяната не включват участници от всички нива.

Нашият опит категорично потвърждава заключенията на американските анализатори в българска институционална среда. Разработената от бизнес консултантите ни методика отстранява всички известни ни препятствия от субективен характер за ефективно внедряване на промяната.

Промените във външната и вътрешната среда периодично налагат да променим текущите бизнес процесите в компанията.  Разработването на система за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите гарантира своевременно адаптиране към пазара и Ви предпазва от изоставане от конкуренцията и загуба на клиенти по причина “остарели” бизнес процеси.  В добавка към създаването на системата за непрекъснато усъвършенстване обучаваме участващите Ваши служители как да прилагат подхода “развитие чрез иновации” във всеки аспект на техния бизнес живот.

Четирите елемента на маркетинг микса за сферата на производството: продуктова, дистрибуционна, ценова и комуникационна политика са допълнени с още три за маркетинга в сферата на услугите: хора, процеси и физически доказателства за осъществената услуга [1].  При мнозина наши Клиенти елементите на маркетинг микса излъчват различни послания към техните клиенти, в някои случаи – противоречащи си. Например луксозна марка мебели с 80% отстъпка в цената и маркетингова цел: “налагане на марката на българския пазар” ???   А продавачките в шоурума – неугледни, в изхабено парцаливо облекло ??? Когато всички елементи на маркетинг микса работят в една посока синергичният им ефект е в пъти по-голям и фирмата постига умножен маркетингов ефект при еднакъв бюджет.

В случай, че търсите начини да увеличите ефекта от маркетинговите си компании можете да се свържете с нашите бизнес консултанти.

[1] Booms, Bernard H.; Bitner, Mary Jo (1981). “Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms”. Marketing of Services. American Marketing Association: 47–51.

Основен принцип на успешния бизнес е поставянето на приходите преди разходите.  Ключов елемент на увеличаването на приходите е оптимизирането на процесите по продажби и синхронизирането им с маркетинговите кампании на фирмата.  Бизнес консултациите на Академия за Лидери обхващат следните елементи от процеса на продажбите: целеполагане, системи за мотивиране и заплащане на търговците, обучения – практикуми в двата типа продажби: класически и търговски преговори, анализи на текущия процес и синергията с отдел “Маркетинг”, създаване на управленска система за непрекъснато усъвършенстване на процеса по продажбите.

Периоди на свръхзапасяемост  се редуват с откази на поръчки на Клиенти, чести неприятни изненади от страна на доставчиците, възникват спорове при определяне кой къде и кога греши и съответно срещаме трудности в подобряване на дейностите… Необходим е анализ и оптимизация на веригата за доставки: въвеждане или промяна в действащите KPIs (ключови показатели за изпълнението), оценка на процесите, на процедурите, на софтуера, на методиката за планиране на доставчиците, ефективно внедряване на промените и обучение на персонала за работа в подобрената среда. Подобренията във веригата на доставките спестяват разходи веднага след въвеждането им и повишават ефективността на отдели “Производство” и “Продажби”.

При чести проблеми със закъснения от страна на доставчиците, променливо качество на доставяните суровини и стоки, съответствието между поръчани и доставени вид и количество, изрядността на документацията и други, е препоръчително да се направи цялостен анализ на доставчиците и да се създаде или редактира съществуващия процес и процедури за управление на доставчиците (подбор, оценяване, KPIs, политика по замяна, по увеличаване/ намаляване на бизнес обвързаността).

За допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нашите бизнес консултанти.

Собствена дистрибуция или независими дистрибутори? Едни клиенти вярват, че колкото повече дистрибутори имат, толкова повече продажби ще генерират. Други, точно на обратно, считат, че е правилно да имат 6-9 дистрибутори, за да максимизират продажбите и печалбата. Кога коя стратегия е правилна? Вие правилната стратегия за управление на дистрибуционните канали ли ползвате? По какви критерии оценявате коя дистрибуционна стратегия ще Ви носи повече икономически ефект днес и след години?

Транспортните фирми в България са над 6000, спедиторските фирми над 500, логистичните центрове се множат ежегодно. Обхватът на предлаганите от тези доставчици услуги е различен, техните оферти е трудно да бъдат съпоставени, измерването на качеството на услугата става едва след нейното оказване. Как да създадете система за оценяване и подбор на най-подходящите за Вашия бизнес доставчици на спедиторски, транспортни и логистични услуги?  Един възможен начин е да ползвате познанията на наш консултант с 12-годишен практически опит в сферата на международната спедиция и логистика – експертиза “от кухнята”.

Консултантската услуга на Академия за Лидери по подобряване управлението на складовото пространство включва следните компоненти: структуриране на процесите и отговорностите в складовото стопанство; оптимизиране на употребата на складовите площи; дефиниране на “тесните места” за възможна злоупотреба или небрежност; анализ на функционалностите на софтуера; въвеждане или подобряване на съществуващите KPIs (ключови показатели на изпълнението); анализ на системите за контрол и превенция и други.

Транспортирането на опасни товари е комплексен процес с изключително висока цена за всяка грешка.  При подготовката на опасни товари за превоз е необходимо участието на сертифициран професионалист, който познава в детайли нормативната уредба и разбира значението на всяка процедура за превенция на евентуален проблем.  Консултантът на Академия за Лидери ще Ви предостави:

 • изискваните съгласно международните регулации опаковки,
 • етикети,
 • маркировки,
 • придружаващи товара документи,
 • ще Ви консултира какви изисквания да предявите към превозвача, как да се защитите от прехвърляне на негова небрежност към Вас,
 • ще разработи процедура за улесняване работата на Вашите служители по отношение бъдещи превози на опасни товари,
 • ще обучи Ваши служители за превоз на опасни товари по суша (ADR), вода (IMDG) и въздух (IATA/ICAO), включително да знаят какви са изискваните опаковки, маркировки, етикети и придружаващи документи.

Всеки продукт, в процеса от създаването си до достигането при крайния потребител преминава през верига от дейности, които увеличават неговата стойност.  Професионалният анализ на веригата на добавяне на стойност включва девет елемента: вътрешна и външна логистика, преработка, маркетинг и продажби, поддръжка, технологично развитие, снабдяване, мениджмънт на човешките ресурси, корпоративна инфраструктура и подпомага мениджмънта в:

 • откриване възможности за понижаване на себестойността,
 • избор на дейности за аутсорсване,
 • разработване на нови продукти и модификации на съществуващите,
 • определяне бъдещето на продукта в асортимента на фирмата.

Ако плащате под средното за бранша – ще изпитате недостиг на кадри, неизпълнение на поръчки, пропуснати приходи. Ако плащате значително над средното за бранша –  ще имате по-висока себестойност от конкуренцията и ще пострада конкурентоспособността.

Предлагаме информация и анализ на равнището на  заплащане на 4 нива служители: висши ръководители, мениджъри, специалисти и оперативни – за избрани икономически сектори и градове.

Разработваме системи за заплащане на труда с акцент върху връзката резултати – доходи на служителя.

Мнозина от мениджърите в България при назначаването си на ръководна позиция не са били обучени. Били са “бутнати в дълбоките води” и оставени да се оправят сами. Атестирането на мениджърските кадри позволява да се дефинират областите за подкрепа, да се създадат и реализират верните обучителни програми, да се измери постигнатия напредък. За повишаване обективността на атестирането методиката на Академия за Лидери включва тройно оценяване на всяка компетенция.  За максимален ефект обучителните програми се осъществяват от управители с 20-годишен мениджърски опит. Постигнатите резултати се замерват с контролни тестове.

Свържете се с нашите бизнес консултанти за допълнителна информация относно методиката за атестиране и развитие на мениджърските кадри.

Колко трудочасове отнема на фирмата попълването на молби за отпуск, одобряването им, синхронизирането на графиците за отсъствие на различните служители, изчисляването на използваните и оставащите дни за отпуск, изготвянето на справки за броя болнични по служители, по отдели и т.н. Сумирайте времето, като знаете че средно в рамките на годината един служител пуска 3.6 молби за отсъствия. На колко безвъзвратно изгубени пари се равняват тези трудочасове, измерени през трудовото възнаграждение на замесените служители? Представлява ли за Вас интерес спестяването на тези разходи и освобождаване на работно време за по-печеливши дейности?

Предлагаме онлайн софтуер,  за пълна автоматизация на обработката на всички видове отсъствия на служителите: платена, неплатена отпуска, болнични, майчинство, учене и т.н. Намалява от 3 до 11 пъти времето, което използвате за администриране на отсъствията, в зависимост от текущата сложност на процеса във Вашата фирма.  Функции:

 • единен календар за отсъствията за цялата фирма (отдел)
 • конфигуриране на 100% автоматизиран процес на одобрение, до 5 нива на одобрение
 • конфигурирани всички видове отпуски, съгласно действащото законодателство
 • подаване на изцяло попълнена молба за отпуск, по Ваш образец, с 4 клика, необходимо време – под 1 минута
 • форма 76 за отчитане (не)присъствени дни
 • 24/7 онлайн достъп: телефон, таблет, компютър
 • справки, сравнителни таблици, графики и експорт на данни в MS Excel
 • поддръжка по имейл и телефон
 • завинаги безплатен за фирми с до 10 потребители
 • цена 1 лев на служител на месец

Други функции:

 • корпоративно брандиране
 • интеграция с MS Active Directory, IBM Domino или друга директорийна услуга
 • възможности за интеграция към Ваш софтуер

Софтуерът, който предлагаме спестява време на:
1. обработващите молбите за отсъствия,
2. на одобряващите ги мениджъри,
3. на подаващите молбите.

Повишава производителността на труда, показва притеснителни тенденции като ръст в болничните, ръст в неизползваните отпуски, позволява сравнителни анализи на индивидуално, екипно и фирмено ниво… В случай, че четете този ред, то най-вероятно само ще спечелите, ако ни позвъните да Ви разкажем как да бъдете по-ефективни.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Стоителство
Бизнес консултации за Публичния сектор

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …