С какво можем да Ви бъдем полезни днес?

Обадете се на най-близкия ни офис или изпратете Вашето запитване онлайн .

Академия за Лидери™
е регистрирана търговска марка на Академия за Лидери ООД

Стратегическото управление е процес, определящ фундаменталните цели на организацията и осигуряващ набор от решения, които позволяват постигането им в дългосрочен план, при осигуряване на гъвкавост в краткосрочен план (Cole, 1994)[1].

 • Стратегическото управление дава отговор на шест въпроса:
  • Каква е същността на нашия бизнес?
  • Къде сме в момента?
  • Къде искаме да стигнем?
  • Струва ли си?
  • Как възнамеряваме да стигнем там?
  • Кой е най-добрият път?

[1] – Cole, G.A. (1994), Strategic Management, Theory and Practice, New York, NY: DP Publication.

Компании които ефективно прилагат стратегическото планиране са с 12% по-печеливши !

Фиг.1. Зависимост стратегическо планиране – печалба. Източник: М3 Planning.

Консултантски услуги на Академия за Лидери ООД в областта на стратегическия мениджмънт:

Стратегическото планиране има за задача да определи приоритетите, да фокусира и координира усилията и ресурсите на всички отдели за постигане на главната цел на компанията.

В ситуации на системни закъснения с графиците, хроничен недостиг на ресурси, нови бизнес възможности, които пропускате да реализирате, необичайно нарастване на дела на разходите, по-нисък ръст от средното за отрасъла вероятно е разумно да се свържете с нас, да отстраним “тесните” места.

Стратегическото планиране е с хоризонт 2+ години и изисква умения за прогнозиране на бъдещето и за създаване на динамични групи от задачи, с вградени възможности за адаптиране към непредсказуемите бъдещи събития. За ефективно стратегическо планиране е необходимо създателите му да имат дългогодишен управленски опит, подкрепен с теоретични познания.

Основен инструмент на стратегическото планиране е стратегическият план, съставляващ съвкупност от взаимно обвързани дейности, с конкретни изпълнители и крайни срокове и еднозначно дефинирани критерии за разпознаване на бъдещия успех. 

Мисията, корпоративната стратегия и оперативните дейности не вървят непременно с еднаква скорост и посока.  Симптоми като високо текучество на мениджърския състав, ниска мотивация, ниско ниво на удовлетвореност на служителите, незадоволително качество на обслужването на клиентите, малко иновации са показатели за проблеми в релацията мисия – стратегия – операции. Нашите бизнес консултанти – “доктори” откриват и съвместно с Вас отстраняват причините за тези симптоми.

Слаба стратегия + отлични операции = вършене на грешните задачи по правилен начин.

Отлична стратегия + слаби операции = вършене на правилните задачи по грешен начин.

Отлична стратегия + отлични операции = правилните задачи по правилен начин.

Стресът, динамиката, натовареността вземат свят дан.  Малцина управители си задават въпроса: “Правилните задачи ли вършим?”. Още по-малко достигат до следващия въпрос: “А кои са правилните?”  В Академия за лидери ООД често достигаме до верните отговори.

Бизнес средата се променя. Ситуацията днес е различна от тази, в която създадохте фирмата. Как ще побеждавате конкуренцията утре? С кои оръжия? С вчерашните? PESTEL анализът ще подпомогне разкриването на утрешната бизнес среда и ще Ви позволи да адаптирате навреме дългосрочната си бизнес стратегия.  В случай, че сте уволнили своя експерт стратег, можете да се свържете с нашите бизнес консултанти.

Добрата бизнес стратегия е противоотрова срещу конкуренцията!  Ако конкуренцията ви настига или печалбата спада, или имате колебания относно дългосрочните цели, или веригата на добавената стойност се скъсява, или ви предстои значима промяна в посоката на развитие, вероятно е правилно да анализирате текущата си бизнес стратегия и да ползвате критично второ мнение в наше лице.  А защо не, при необходимост, заедно да разработим по-печеливша корпоративна стратегия?  Погледът на бизнес консултанта на Академия за лидери ™ е по-критичен, емоционално необременен.  Необходимо е заедно да извървим следните стъпки:

 1. Къде искате да стигнете и как? (визия, вечни корпоративни ценности)
 2. Защо сте в този бизнес? (мисия)
 3. Дефиниране на стратегическите цели (къде и как сме по-добри от конкуренцията).
 4. Разработване на бизнес стратегията.
 • маркетингова стратегия
 • продуктова стратегия
 • дистрибуционна стратегия
 • стратегия по иновациите
 • ценова стратегия
 • стратегия по продажбите
 • рекламна стратегия
 • мърчандайзингова стратегия
 • стратегия по човешките ресурси
 • финансова стратегия
 • стратегия за управление на клиентите
 • стратегия за управление на веригите на доставка
 • стратегия за управление на доставчиците
 • стратегия за управление на партьорите по транспорта и спедицията
 • стратегия за логистичната функция
 • инвестиционна стратегия

При разработването на стратегиите бизнес консултантите ни задължително ги синхронизират с корпоративната стратегия и мисията на фирмата и създават синергичен ефект с наличните оперативни стратегии – нямат избор, нали са професионалисти :). Свържете се с нашите бизнес консултанти и почерпете от експертизата им.

Четири са генеричните стратегии за растеж: увеличаване на пазарния дял, въвеждане на нов продукт, излизане на нови пазари и придобиване на действащо предприятие. PEST анализът на средата, в комбинация със SWOT анализа на фирмата ще покаже най-подходящата стратегия и форма за растеж. Разработването на специфична за Клиента стратегия за растеж е същината на настоящата консултантска услуга, за чието реализиране можем да осигурим и интерим Мениджър по внедряването.

В случай, че агресивен конкурент “краде” от Вашия пазарен дял, това е консултантската услуга, която с помощта на SWOT анализ на конкурента, таен клиент, фирмено разузнаване и анализ на информация от клиентите на конкурента разкрива слабите му места и разработва конкурентна стратегия за успешно противодействие на неговите тактики и трайно надмощие в съперничеството.

Консултантската услуга “сценарийно планиране” има следните цели и задачи:

 • да разработи правдоподобни бизнес сценарии – описания на възможните алтернативни варианти на бъдещето
 •  да подпомогне висшите ръководители да достигнат до по-дълбоки стратегически прозрения
 • да осигури полезен инструмент за организационно обучение [1]

Бизнес консултантите на Академия за Лидери работят предимно с методиките на Шумейкър и Хейдън за сценарийно планиране.

[1] – Schwartz P., The Art of Long View. Planning for the Future in an Uncertain World., John Wiley&Sons, 1991.

SWOT анализът на организационната структура на управление обхваща: мащаба на управляемост, комуникационната проводимост, оптималността на взаимовръзките, ефективността на системите за контрол, на броя йерархични нива,  гъвкавостта, адаптивността на организационната структура, съпоставимостта между формалния и неформалния статус, фокусирането на уменията и усилията,  свободата на действие, единовластието и други.  Възможен следващ етап на настоящата консултантска услуга е изготвянето на оперативен план за подобряване на параметрите на съществуващата организационна структура на управление.

Промените в организационно-управленските структури предизвикват стрес и съпротива у служителите. Професионалното планиране на промените, въвличането на ключови фигури от всички нива на организацията и правилното внедряване могат в значителна степен да намалят притесненията на персонала.  В допълнение, бизнес консултантът,  внедряващ промените, може да бъде полезен и в ролята на “предпазен бушон” за повишеното напрежение във взаимоотношенията между висшия мениджмънт и служителите.

Дали да продавате бизнеса? На каква цена? Кога? PESTEL анализът ще Ви осигури информация за историческото развитие и бъдещите перспективи пред Вашия икономически сектор. След евентуално Ваше окончателно решение за продажба може да бъде осъществен финансов и данъчен дю дилиджънс за определяне на ценовия диапазон за сключване на сделка по покупко-продажба на бизнеса.

Микро и малките предприятия нямат ресурсите да прилагат всички елементи на стратегическия мениджмънт. В същото време имат нужда от обща за всички фирмени дейности “линия на поведение” (стратегия), която да ги координира и фокусира към постигането на набелязаната фирмена цел. Настоящата консултантска услуга разработва необходимия инструментариум за достигане на следващия по-висок етап в организационното развитие на фирмата.

В Академия за Лидери дефинираме бизнес симулациите като интерактивно моделиране на икономически, управленски или организационни системи. Предлагаме бизнес симулации, с продължителност от два часа до 5 дни, във следните сфери: стратегическо управление, лидерски стилове, управление на риска, конструктивност на подхода на вземане на решения, системно групово мислене, управление на маркетинга, преговори, разрешаване на конфликти и комуникационни умения, изграждане на екипи, финансово моделиране, финансови пазари. Всеки етап е съпроводен от подробен анализ, дискусия, изводи и бизнес поуки. Освен развиване уменията на участниците, бизнес симулациите предоставят възможност за тестване на различни бизнес стратегии в безопасна среда.

Индустрии

Kонсултации за сектор Търговия и дистрибуция
Консултации за сектор Транспорт и логистика
Бизнес консултации за сектор Луксозни стоки
Консултации за хранително-вкусовата
Бизнес консултации за финансовия сектор
Бизнес консултации за сектор Услуги
Бизнес консултации за производствения сектор
Бизнес консултации за сектор Стоителство
Бизнес консултации за Публичния сектор

Бизнес ефекти от стратегическия мениджмънт

Внедряването на елементите на стратегическия мениджмънт води до следните ефекти за бизнес организацията:

 • повишава печалбата на фирмата
 • коригира главната цел в съответствие в промените в бизнес средата
 • насочва действията на различните звена и служители към дефинираната фирмена цел
 • допринася за мотивацията на въвлечените в процеса на стратегическо управление служители
 • улеснява оперативния мениджмънт

Стратегическото управление е ефективно при компании с персонал над 30 души, управленска структура с минимум три нива: управител – мениджъри – служители, планове за растеж, залегнали във визията и мисията на фирмата.

Модел на стратегическо управление

маркетинг, бизнес консултации, бизнес консултанти, академия за бизнес лидери, мениджмънт, модел
фиг.2. Модел на стратегическо управление (източник: Цветанов В., 2014, Fifth National Scientific Conference for Ph.D Candidates, vol.5, p.81).

Две задължителни предпоставки за успешно внедряване на стратегията

Успешната реализация на стратегията се определя от съгласуваността между решенията на мениджмънта и действията на служителите от всички нива на организацията, а не само на хората, създали стратегията (Analoui, 2000; Rousseau  and  Rousseau, 2000)[2].  По тази причина ефикасната и ефективна комуникация на стратегията в компаниите е от фундаментално значение, виж фиг.2. Модел на стратегическо управление.

В проучване на Harvard  Business  School  and  Business  Intelligence от 1998 година над 40% от висшите мениджъри и над  90% от служителите посочили, че нямат ясно разбиране относно стратегията на фирмата.

За да се осигури разбиране на стратегията на всички нива във фирмата е необходимо да бъде създадена комуникационна програма – механизъм, който да насочва служители и ръководители.

[2] Analoui, F. (2000), What Motivates Senior Managers? The Case of Romania, Journal of Managerial Psychology, 15(4), 324−326.
Rousseau, Y. and Rousseau, P. (2000), Turning Strategy into Action in Financial Services, CMA Management (Hamilton) Dec/ Jan, 73(10), 25–29.

Търсите бизнес консултант с 20-годишен опит в практиката?

Консултант, който да ускори растежа на бизнеса Ви, да предложи и внедри доказано ефективни решения …