Бизнес лидер и мениджър – синоними или различни понятия?

Да разгледаме по едно от стотиците определения за бизнес лидер и мениджър.

Лидер – дефиниция

най-краткото определение: Лидерът е човек с ясна цел и последователи.

Възникнало като определение за водачите на политически групи и партии, лидер произхожда от “lead” (на английски език означава водя, карам, убеждавам).

Ценностна система на лидера, неговата личност и личният пример предопределят уникалността на лидера, т.е. никой лидер не може да бъде копиран.

Бизнес лидер – дефиниция

Бизнес лидерът има и отговорности на мениджър, но притежава и различни умения, за пример: да създава предизвикателни цели, да вдъхновява членовете на своя екип за постигането им, да създава последователи.  Лидерът създава визия, вдъхновява, наставлява, зарежда с енергия и дава възможности за изява. Бизнес лидерите се занимават предимно с поведенчески задачи.

Мениджър – дефиниция

Едно от най-цитираните определения през ХХ век гласи: “Мениджърът е човек със законна власт в официалната организационна структура, комуто е възложено да планира, организира, направлява, измерва и контролира работата на група хора за постигането на предварително зададена цел.”  Мениджърите се занимават предимно с неповеденчески задачи. В XXI век, във връзка с непрекъснато нарастващата роля на човешкия фактор за бизнес успеха на компанията все по-често се поставят изисквания към мениджърите за активни действия в посока мотивиране на подопечните (поведенческа задача).

Мениджър произлиза от английското “manage” (ръководя, управлявам), коренът на думата е “man” (на английски означава човек). Семантичното значение на „мениджър” е „ръководещ хора”.

Бизнес лидер и мениджър – два примера

Мениджърът би поставил тримесечна цел по следния начин: „…целта е да постигнем оборот 500 000 евро през следващото тримесечие.”

Лидерът би подходил: „…на пазара имаме 6-ма силни конкуренти….целта ни е да бъдем Но1 или Но2 по показател оборот. Мислите ли, че можем да се справим с тази цел и как?” Изключително важно е и как ще го каже на своите хора – с плам, увереност, вяра в успеха…(нека не забравяме, че всеки лидер е уникален, със собствен стил за въодушевяване на екипа). А още по-важно е какви конкретни действия ще предприеме за постигане на целта, какъв личен пример ще даде в конкретния случай.

Бизнес лидери и мениджъри – различия и синергичен ефект

МениджъриПоложителен синергичен ефектБизнес лидери
координираекипноствдъхновява
фокус върху системитефирма еталонфокус върху хората
укрепва статуквотосамоусъвършенстванепредизвиква статуквото
обезпечава ресурситефирмена жизненостсъздава визия
минимизира рискависоки резултатииновира, експериментира
поддържарастежразвива
върши задачите правилноефективноствърши правилните задачи

 

Бизнес лидер и мениджър – заключение

Често в пресата бизнес лидер и мениджър се използват като синоними. Вероятно, защото много мениджъри притежават лидерски качества, а много лидери изпълняват чисто мениджърски функции. В тесен семантичен аспект, който разгледахме по-горе, разликата между мениджър и бизнес лидер е съществена.

Някои мечтаят във фирмата да работят само лидери или най-малкото потенциални лидери. За да съществуват лидери, обаче, е необходимо те да имат последователи. Следователно бизнес лидерите винаги ще са малка част от колектива. Голяма част от последователите не могат да бъдат лидери. Тяхната сила и ценност е в това да бъдат способни, надеждни, подкрепящи последователи. Всеки член на колектива има своята ценност, на вярното място и във вярното време. Мениджърът без лидерски качества, например, е незаменим в ситуации на съкращения на обема на дейността и освобождаване на служители. Поставете лидер в такава ситуация и той ще завехне – лидерите са родени, за да създават, да увличат, да разширяват бизнеса.

И лидерът, и мениджърът заемат важно място в съвременния бизнес живот. Нещо повече, в името на успеха на фирмата те трябва да установят ползотворно сътрудничество за максимален синергичен ефект.

С развитието на бизнес отношенията, в XXI век, все по-често се налага двете роли: на мениджъра и на бизнес лидера – да бъдат интегрирани в една личност. Такива личности са изключение. У повечето от нас доминират или мениджърските или лидерските качества. Измежду двете професии – мениджър или бизнес лидер – правилно е да се посветим на тази, която приляга в по-голяма степен на ценностната ни система, на личността ни.

На Конфуций, живял преди 2500 г., приписват следната мъдрост: „Избери професия, която обичаш и няма да ти се налага да работиш дори и ден в живота си!”Вашият коментар